Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 20/2024Privind: aprobarea incheierii exercitiului bugetar al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2024/03/29
HCL 19/2024Privind: modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr. 95 din 21.12.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de deplasare pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, județul Braila2024/03/29
HCL 18/2024Privind: aprobarea scutirii la plata impozitului pe terenul extravilan aferent anului 2024, pentru societatea SC SISMAD AGRO SRL și societatea SC HOGART SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi.2024/03/29
HCL 17/2024privind: aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale primariei comunei Viziru, judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoane decedate, in baza cererilor depuse in anul 20242024/03/29
HCL 16/2024privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici refacute conform solicitarilor MDLPA pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.2024/03/20
HCL 15/2024Privind: aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 10,4 %, pentru anul 2024, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, judetul Braila.2024/03/13
HCL 14/2024Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2024.2024/03/13
HCL 13/2024Privind: aprobarea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Viziru, judetul Braila2024/03/06
HCL 12/2024privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Școlii Gimnaziale Viziru si Școlii Gimnaziale Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila în cadrul Programului national „Masa sanatoasa”2024/03/06
HCL 11/2024privind : aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici – FAZA PT pentru proiectul „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi in comuna Viziru, judetul Braila – (cod serviciu social 8891CZ-C-II)”2024/02/15
HCL 10/2024Privind: aprobarea Planului de acţiune al Centrului Educațional Comunitar Viziru, pentru anul 2024 la nivelul U.A.T. Viziru, judetul Braila2024/02/12
HCL 9/2024privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim de incluziune pentru anul 2024, la nivelul U.A.T. Viziru, judetul Braila2024/02/12
HCL 8/2024Privind: aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20242024/02/12
HCL 7/2024Privind: aprobarea bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 20242024/02/12
HCL 6/2024Privind : aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi in comuna VIZIRU, judetul BRAILA – (cod serviciu social 8891CZ-C-II)”2024/01/31
HCL 5/2024Privind : aprobarea implementarii proiectului „Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi in comuna VIZIRU, judetul BRAILA – (cod serviciu social 8891CZ-C-II)” și a cheltuielilor legate de proiect2024/01/31
HCL 4/2024Privind: aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2024-2025 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila.2024/01/31
HCL 3/2024Privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila pentru aprobarea Actelor Aditionale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila și a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localităţilor2024/01/31
HCL 2/2024Privind: aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 2024.2024/01/31
HCL 1/2024Privind: alegerea Presedintelui de Sedinta.2024/01/31
HCL 98/2023Privind: prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Viziru, judetul Braila.2023/12/29
HCL 97/2023Privind: aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanta, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Viziru și ale autorităților publice locale din comuna Viziru, Judetul Braila.2023/12/29
HCL 96/2023Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/12/21
HCL 95/2023Privind: aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de deplasare pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, județul Braila2023/12/21
HCL 94/2023Privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2024 la nivelul comunei Viziru, judetul Braila.2023/12/21
HCL 93/2023Privind: utilizarea sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2024 până la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.2023/12/21
HCL 92/2023Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/12/11
HCL 91/2023Privind: acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Viziru de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei;Consiliul Local al comunei Viziru, judetul Braila, intrunit in sedinta Ordinara, la data de 31.10.20232023/11/29
HCL 90/2023Privind: actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, judetul Braila2023/11/29
HCL 89/2023Privind: reorganizarea aparatului de specialitate si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, judetul Braila in conformitate cu prevederile art. XVII din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung2023/11/29
HCL 88/2023Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/11/29
HCL 87/2023Privind: aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici refacute conform solicitarilor MDLPA pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/11/23
HCL 86/2023privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafaţă totală de 6077 mp. aparţinând domeniului public al comunei comunei Viziru, judeţul Braila2023/11/03
HCL 85/2023Privind: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/11/03
HCL 84/2023Privind: modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr. 12 din 01.02.2023 privind aprobarea depunerii proiectului “Centru de zi pentru copiii aflati in situatia de risc de separare de parinti, comuna Viziru, judetul Braila- cod serviciu social 8891CZ-C-II ” la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Șanse, cu finanțare din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13.2023/10/31
HCL 83/2023Privind: modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr. 59 din 28.06.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, sat VIZIRU, comuna VIZIRU, județul Brăila”2023/10/31
HCL 82/2023Privind: aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila.2023/10/31
HCL 81/2023Privind: acordarea unui mandat special d-nei. Primar Măcrineanu Ana Cornelia, reprezentantul de drept al UAT Comuna Viziru, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECO DUNĂREA BRĂILA pentru semnarea Actelor Adiționale la Contractele de delegare aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” de către directorul executiv al ADI ECO DUNĂREA Brăila.2023/10/31
HCL 80/2023Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Înființare platformă comunală TIP PC 3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna VIZIRU , judetul BRAILA” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD2023/10/27
HCL 79/2023Privind : revocarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr.33/2023 privind aprobarea acordarii unor facilitati pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, județul Braila.2023/09/29
HCL 78/2023Privind: aprobarea acordarii unor premii stimulatorii in bani elevilor scolilor gimnaziale de pe raza comunei Viziru, judetul Braila, care au obtinut rezultate deosebite la invatamant.2023/09/29
HCL 77/2023Privind: aprobarea transferului din domeniul privat in domeniul public al comunei Viziru a unei suprafete totale de 3.000 mp. si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Viziru, Judetul Braila, atestat prin HCL Viziru nr.47/2009.2023/09/29
HCL 76/2023Privind: aprobarea implementarii proiectului “Infiintare platforma comunală TIP PC 3 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna VIZIRU , judetul BRAILA” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD2023/09/29
HCL 75/2023Privind: infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan la nivelul comunei Viziru, judetul Braila2023/09/29
HCL 74/2023Privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Untaru Gheorghe si vacantarea locului de consilier local.2023/09/29
HCL 73/2023Privind: însușirea inventarului bunurilor aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare apartinand domeniului public al U.A.T Viziru pentru anul 20222023/09/29
HCL 72/2023Privind: alegerea Presedintelui de Sedinta.2023/09/29
HCL 71/2023Privind: acordarea avizului favorabil privind instituirea limitei de restricționare viteză si restricționare limită de tonaj pentru autovehiculele ce vor circula pe D.C. 16 Tufești – Viziru2023/08/31
HCL 70/2023Privind: modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr. 59 din 28.06.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, sat VIZIRU, comuna VIZIRU, județul Brăila”2023/08/17
HCL 69/2023Privind: aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie ”Amenajare teren de sport cu gazon sintetic in comuna Viziru, judetul Braila”.2023/08/17
HCL 68/2023Privind: aprobarea implementarii obiectivului de investitii ”Amenajare teren de sport cu gazon sintetic in comuna Viziru, judetul Braila ” si a indicatorilor tehnico economici aferenti acestuia;2023/08/17
HCL 67/2023Privind: neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna Viziru cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitătile de învățământ de pe raza U.A.T. Viziru, judetul Braila;2023/08/17
HCL 66/2023privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafaţă totală de 14489 mp. aparţinând domeniului public al comunei comunei Viziru, judeţul Braila2023/08/17
HCL 65/2023Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/08/07
HCL 64/2023Privind: asigurarea cheltuielilor in vederea participarii grupei de copii U 13 din cadrul A.S. ”Tricolorul Lanurile” la turneul ”Cupa Mării Negre” in perioada 13-19 august 2023 in localitatea Eforie Nord.2023/07/31
HCL 63/2023Privind: aprobarea PLANULUI DE APĂRARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE URGENTA SPECIFICE, PROVOCATE DE CUTREMURE SI/SAU ALUNECARI DE TEREN in comuna Viziru, judetul Braila2023/07/31
HCL 62/2023Privind: aprobarea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Viziru, judetul Braila2023/07/24
HCL 61/2023Privind: implementarea obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri locale in localitatea Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila” si a indicatorilor tehnico economici aferenti acestuia2023/07/24
HCL 60/2023Privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/07/24
HCL 59/2023privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, sat VIZIRU, comuna VIZIRU, județul Brăila”2023/06/28
HCL 58/2023Privind: stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Viziru, pentru anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2023.2023/06/28
HCL 57/2023Privind: aprobarea concesionarii prin licitație publică a terenului in suprafata de 1544 mp., aparținând domeniului privat al Unităţii Admninistrativ – Teritoriale Viziru, situat in sat Lanurile, Cv. 53, Parcela 644 si parcela 645, inscris in carte funciara nr.84341, comuna Viziru, judetul Braila.2023/06/28
HCL 56/2023Privind: aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare în vederea implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în România – linia de finanțare Investiția 10 – „Dezvoltarea rețelei de școli și achiziționarea de microbuze verzi”, către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila2023/05/31
HCL 55/2023Privind: avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/05/31
HCL 54/2023Privind: avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Viziru.2023/05/31
HCL 53/2023Privind: aprobarea Regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale2023/05/31
HCL 51/2023Privind: aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului la nivelul comunei Viziru, județul Braila.2023/05/31
HCL 50/2023Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate deosebite2023/05/31
HCL 49/2023Privind: aprobarea concesionarii prin licitație publică a spaţiului cu destinaţia cabinet medicina de familie, in suprafata de 141 mp., inscris in cartea funciara nr.71626 – C1, aparținând domeniului privat al Unităţii Admninistrativ – Teritoriale Viziru, situat in sat Lanurile, str. Sfintii Voievozi, nr.33, Cv. 18, Parcela 234, comuna Viziru, judetul Braila.2023/05/31
HCL 47/2023Privind : aprobarea modificarii anexelor nr.1 si nr.2 la HCL Viziru nr.7/2023 privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2023/05/19
HCL 46/2023Privind: aprobarea menţinerii comunei Viziru, judeţul Braila la parteneriatul ”Asociaţia Grupul de Acţiune Locala Campia Brăilei”2023/05/19
HCL 45/2023Privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivul de investitie ”Extindere retea de canalizare in comuna Viziru, judetul Braila” pentru depunerea acestuia la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin PROGRAMUL NATIONAL de investitii ”Anghel Saligny”.2023/05/05
HCL 44/2023Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar dnei. Placintaru Diana Lacramioara2023/04/28
HCL 43/2023Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar dlui. Vasile Marcel2023/04/28
HCL 42/2023Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar dlui. Bălan Viorel2023/04/28
HCL 41/2023Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/04/28
HCL 40/2023Privind: actualizarea numarului burselor scolare aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Viziru, județul Braila2023/04/28
HCL 39/2023Privind: acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNĂREA ” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local al comunei Viziru în Adunarea Generala a A.D.I. ”ECO DUNĂREA ” Brăila2023/04/28
HCL 38/2023Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20242023/04/28
HCL 37/2023Privind: aprobarea participării comunei Viziru, judetul Braila la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.2023/04/24
HCL 36/2023Privind: constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice si aprobarea Procedurii de avizare a cererilor de organizare si desfăşurare a adunărilor publice la nivelul comunei Viziru, judetul Braila.2023/04/04
HCL 35/2023Privind: aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Amenajare trotuare – 600 ml, in comuna Viziru, judetul Braila2023/03/29
HCL 34/2023Privind: aprobarea Protocolului de colaborare interinstituțională a MMSS cu U.A.T. comuna Viziru, județul Braila, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” Cod SMIS 1309632023/03/29
HCL 33/2023Privind: aprobarea acordarii unor facilitati pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, județul Braila2023/03/29
HCL 32/2023Privind: : aprobarea actualizarii inventarului Domeniului Public al comunei Viziru, judetul Braila2023/03/29
HCL 30/2023Privind: avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Viziru.2023/03/29
HCL 29/2023Privind: avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/03/29
HCL 27/2023Privind: stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi functiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, judetul Braila, a institutiilor si serviciilor publice de interes local, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Viziru, judeţul Brăila.2023/03/29
HCL 26/2023Privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2023.2023/03/29
HCL 25/2023Privind: aprobarea incheierii exercitiului bugetar al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2023/03/29
HCL 24/2023Privind: aprobarea implementarii proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe: Școala Gimnazială Viziru și Școala Gimnazială Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila ” cu finanțare din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI / Componenta C15.2023/03/13
HCL 23/2023privind Instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare în Comuna Viziru, Județul Brăila2023/03/02
HCL 22/2023Privind: aprobarea Planului local de masuri privind implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2022.2023/02/27
HCL 20/2023Privind : revocarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr.77/2022 privind aprobarea concesionarii directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie situat in cadrul dispensarului uman din sat Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila.2023/02/27
HCL 19/2023Privind: aprobarea cuantumului alocatiei de hrana pentru copiii din Centrul Educational Comunitar2023/02/27
HCL 18/2023privind: aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale primariei comunei Viziru, judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoane decedate, in baza cererilor depuse in anul 20232023/02/27
HCL 17/2023Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2023, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila.2023/02/27
HCL 16/2023Privind: aprobarea transferului din domeniul privat in domeniul public al comunei Viziru a terenului situat in CV 69, T 393, in suprafata totala de 8400 mp. si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Viziru, Judetul Braila.2023/02/14
HCL 15/2023Privind : aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 13648 mp. aparținând domeniului public al comunei comunei Viziru, judetul Braila.2023/02/14
HCL 13/2023Privind : aprobarea indreptarii erorii materiale din cadrul anexei nr.2 la HCL Viziru nr.7/2023 privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2023/02/09
HCL 12/2023Privind: aprobarea depunerii proiectului “Centru de zi pentru copiii aflati in situatia de risc de separare de parinti, comuna Viziru, judetul Braila- cod serviciu social 8891CZ-C-II ” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cu finanțare din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13.2023/02/01
HCL 9/2023Privind: aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 2023.2023/01/31
HCL 8/2023privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local pentru perioada 2023- 2027, in vederea incluziunii comunitatii de romi si monitorizarea periodica a acesteia2023/01/31
HCL 7/2023privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila2023/01/31
HCL 6/2023privind aprobarea suplimentarii valorii totale a investiției ”Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”2023/01/31
HCL 5/2023privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2023-2024 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2023/01/31
HCL 4/2023privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, Județul Brăila2023/01/31
HCL 3/2023privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat, pe anul 2023, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila2023/01/31
HCL 2/2023privind aprobarea aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 13,8 %, pentru anul 2023, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila.2023/01/31
HCL 1/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 20232023/01/31
HCL 90/2022Privind: aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului ,,Centrala electrica fotovoltaica 95kv , situata in Comuna VIZIRU, Judetul Braila .2022/11/21
HCL 89/2022Privind: aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Viziru să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila – aprobarea Actului Adițional nr. 1/20222022/11/21
HCL 88/2022Privind: aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei , de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizarii Sarbatorilor de Iarna si a pomului de Craciun pentru elevii si prescolarii scolilor si gradinitelor din Comuna Viziru2022/11/21
HCL 87/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 86/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 85/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 84/2022Privind: Alegerea Presedintelui de Sedinta2022/11/21
HCL 83/2022Privind : aprobarea preluarii in inventarul Domeniului Privat al Comunei Viziru , judetul Braila -teren intravilan situat in CV. 53, P. 644,6452022/10/31
HCL 82/2022Privind : aprobarea completarii Inventarului Domeniului Public al Comunei Viziru, judetul Braila2022/10/31
HCL 81/2022Privind : aprobarea cuantumului lunar si a numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de invățământ din Comuna Viziru, pentru semestrul I al anului scolar 2022-20232022/10/31
HCL 80/2022Privind : aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Viziru , județul Brăila pentru anul 20222022/10/31
HCL 78/2022Privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Asociatiile sportive ”Tractorul Viziru” si ”Tricolorul Lanurile” si U.A.T. Comuna Viziru, prin Consiliul Local Viziru, judetul Braila.2022/09/30
HCL 76/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/09/30
HCL 75/2022Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022.2022/09/30
HCL 74/2022Privind: aprobarea transferului din domeniul privat in domeniul public al comunei Viziru a unei suprafete totale de 2.500 mp. si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Viziru, Judetul Braila, atestat prin HCL Viziru nr.47/2009.2022/09/21
HCL 73/2022Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Viziru, judetul Braila ” in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar2022/09/21
HCL 72/2022Privind: aprobarea implementarii proiectului „Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Viziru, judetul Braila ” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar2022/09/21
HCL 71/2022Privind: aprobarea completarii inventarului Domeniului Privat al Comunei Viziru, Judetul Braila2022/09/12
HCL 70/2022Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului local si a unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiei de director adjunct al Scolii Gimnaziale Viziru.2022/09/12
HCL 69/2022Privind: aprobarea rectificarii si modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/09/12
HCL 68/2022Privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2022/08/31
HCL 67/2022Privind: aprobarea includerii in patrimoniul public al U.A.T. Comuna Viziru, a retelei de alimentare cu apa existente pe strada Sf. Petru, sat Viziru2022/08/31
HCL 66/2022Privind: actualizarea Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALIT A TIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2022/08/31
HCL 65/2022Privind: desemnarea unui numar de 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local Viziru, in vederea constituirii comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Viziru, judetul Braila.2022/08/31
HCL 64/2022Privind actualizarea si aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Viziru, Judetul Braila.2022/08/31
HCL 63/2022Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/08/31
HCL 62/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/08/17
HCL 61/2022Privind: alegerea Presedintelui de Sedinta.2022/08/17
HCL 60/2022Privind: aprobarea platii cotizatiei anuale de 1 €/locuitor/an datorata de Comuna Viziru, judeţul Brăila catre Asociaţia ” Grup de Acţiune Locală Câmpia Brăilei ”, pentru anul 20222022/07/28
HCL 59/2022Privind: aprobarea asigurarii cheltuielilor lunare aferente serviciilor sociale acordate dlui. Pușcașu Traian, cetatean al comunei Viziru, in cadrul Centrului Rezidential de ingrijire si asistenta persoane dependente Sf. Maria – Asociatia Speranta 2015, Braila2022/07/28
HCL 57/2022Privind: aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 – actualizata –2022/07/28
HCL 56/2022Privind: acordarea unui mandat special doamnei Primar Măcrineanu Ana Cornelia, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Viziru, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – actualizata – si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, …2022/07/28
HCL 55/2022Privind: aprobarea Regulamentului local de gospodarire comunala la nivelul comunei Viziru, judetul Braila.2022/07/28
HCL 54/2022Privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 20222022/07/28
HCL 53/2022Privind: acordarea de facilitati si compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activitaţi prevazute in programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.2022/07/28
HCL 52/2022Privind: aprobarea Programului de activitati culturale ale comunei Viziru, judetul Braila pe anul 2022.2022/07/28
HCL 51/2022Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar Bisericii Penticostale “Betel” din sat Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila.2022/07/28
HCL 50/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/07/28
HCL 49/2022Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022.2022/07/28
HCL 48/2022Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar dnei. Bițeanu Mariana, persoana cu handicap, gradul accentuat2022/05/31
HCL 47/2022Privind: aprobarea organizari si desfasurarii in comuna Viziru, judetul Braila a evenimentului dedicat zilei de ”1 Iunie – Ziua internatională a copilului ” si premierea elevilor cu rezultate deosebite la invatatur2022/05/31
HCL 46/2022Privind: aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia “Viziru de Jos” din sat Viziru, Comuna Viziru, jud. Braila.2022/05/31
HCL 45/2022Privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2022/05/31
HCL 44/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru anul 2022.2022/05/31
HCL 43/2022Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022.2022/05/31
HCL 42/2022privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice – Sala de Festivitati Lanurile – comuna Viziru, judetul Braila” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta2022/05/23
HCL 41/2022privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice – Camin Cultural Lanurile – comuna Viziru, judetul Braila” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta2022/05/23
HCL 40/2022privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice – Gradinita nr.1 –, comuna Viziru, judetul Braila” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta2022/05/23
HCL 37/2022Privind: aprobarea implementarii obiectivului de investiții „Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Viziru judetul Braila”, a devizului general si a indicatorilor tehnico- economici aferenti acestuia2022/05/23
HCL 36/2022Privind: aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie ” Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila ”.2022/05/17
HCL 35/2022Privind: stabilirea contravalorii plăcutelor cu numărul de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Viziru, judetul Braila.2022/04/29
HCL 34/2022Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila, pentru anul 2022.2022/04/29
HCL 33/2022Privind aprobarea rectificarii si modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022.2022/04/29
HCL 32/2022Privind: aprobarea anularii obligatiei de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante, datorate bugetului local.2022/04/29
HCL 30/2022Privind aprobarea conditiilor de scutire a platii taxei de habitat pentru persoanele care detin proprietati pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila.2022/04/29
HCL 29/2022Privind : modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr.7 din 31.01.2022 privind aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 5,1 %, pentru anul 2022, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila.2022/04/29
HCL 28/2022Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren aferent anului 2022 pentru societatea SC SISMAD AGRO SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi.2022/04/29
HCL 27/2022Privind: aprobarea propunerii de dezmembrare a terenului in suprafata de 1004 mp. , situat in Tarla 132, parcela 884/1, proprietatea comunei Viziru.2022/04/29
HCL 26/2022Privind: aprobarea implementarii obiectivului de investiții ”Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia2022/04/29
HCL 25/2022Privind: aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 2022.2022/04/29
HCL 24/2022Privind: însușirea inventarului bunurilor de retur aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T Viziru pentru anul 2021, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Viziru a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Viziru a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora2022/04/29
HCL 23/2022Privind: alegerea Presedintelui de Sedinta.2022/04/29
HCL 22/2022Privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismica si renovare energetica Camin Cultural Lanurile”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de redresare si rezilienta.2022/04/18
HCL 21/2022Privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismica si eficienta energetica Sala de festivitati Lanurile”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de redresare si rezilienta.2022/04/18
HCL 20/2022Privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismica si renovare energetica Gradinita nr.1. Viziru”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de redresare si rezilienta.2022/04/18
HCL 19/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființare rețea inteligenta de distributie a gazelor naturale in sat Lanurile si sat Viziru, comuna Viziru, judetul Braila”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .2022/04/18
HCL 18/2022Privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Asociatia ”Grup de Actiune Locala Campia Brailei” a camerelor nr.2, 3, si 4 din cadrul imobilului situat in sat Lanurile, str. Biserici, nr.33, comuna Viziru, judetul Braila2022/03/08
HCL 17/2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Viziru;2022/03/08
HCL 16/2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Lanurile;2022/03/08
HCL 15/2022Privind aprobarea aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare- semestrul II, ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Viziru pentru anul scolar 2021-2022;2022/03/08
HCL 14/2022Privind aprobarea trecerii din extravilanul in intravilanul comunei Viziru a suprafetei de teren de 8675 mp, situata in T 99, Parcelele nr.74 si nr.762022/02/14
HCL 13/2022Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice pentru anul 20222022/02/14
HCL 12/2022Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212022/02/14
HCL 11/2022Privind aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20222022/02/14
HCL 10/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 9/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.58/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 8/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.57/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 7/2022Privind aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 5,1 %, pentru anul 20222022/01/31
HCL 6/2022Privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, Județul Brăila.2022/01/31
HCL 5/2022Privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat, pe anul 2022, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila;;2022/01/31
HCL 4/2022Privind actualizarea domeniului public al Comunei Viziru, judetul Braila;2022/01/17
HCL 3/2022Privind: aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2022-2023 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila.2022/01/10
HCL 2/2022Privind: aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Viziru pentru anul scolar 2021-2022.2022/01/10
HCL 1/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta2022/01/10
HCL 73/2021Privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizari si desfasurarii Sfintei Sarbatori de “Boboteaza”2021/12/28
HCL 72/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/12/28
HCL 71/2021Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2021 pentru finanţarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si cheltuielilor de capital in anul 20222021/12/21
HCL 70/2021Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila2021/12/21
HCL 69/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/12/21
HCL 59/2021Privind aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2021;2021/11/03
HCL 58/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE , IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 57/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 56/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 50/2021Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 21 perechi de pantofi pentru costumele populare folosite de catre copiii din sat Viziru, judetul Braila2021/10/01
HCL 49/2021Privind aprobarea platii cotizatiei anuale de 1 €/locuitor/an datorata de Comuna Viziru, judeţul Brăila catre Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Câmpia Brăilei”, pentru anul 20212021/10/01
HCL 48/2021Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia “Viziru de Jos” din sat Viziru, Comuna Viziru, jud. Braila.Braila;2021/10/01
HCL 47/2021Privind alegerea viceprimarului Comunei Viziru, Județul Brăila2021/09/30
HCL 46/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/09/30
HCL 45/2021Privind alegerea Presedintelui de Sedinta;2021/09/30
HCL 44/2021Privind avizarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „ Hala depozitare cereale si ingrasaminte, cladire service auto si spalatorie, statie carburanti, infiintare platforma betonata si imprejmuire teren”, beneficiar: SC TOP SEEDS SRL, Slobozia2021/08/18
HCL 43/2021Privind emiterea acordului Consiliului Local Viziru pentru amplasarea unui numar de 64 stalpi de intindere si sustinere, in vederea realizarii investitiei avand ca scop ”Alimentarea cu energie electrica statii de pompare apa de irigatii – SP1, SP2, SP 3 si SP 4 Viziru, apartinand OUAI AVERSA Viziru – instalatii de utilizare”2021/08/18
HCL 42/2021Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie „Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc de joaca Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila”2021/08/18
HCL 41/2021Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie „Amenajare si dotare exterioara loc de joaca si saptiu recreere Gradinita Viziru, Comuna Viziru”2021/08/18
HCL 40/2021Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc de joaca Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia2021/08/18
HCL 39/2021Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Amenajare si dotare exterioara loc de joaca si spatiu recreere Gradinita Viziru, Comuna Viziru” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia2021/08/18
HCL 38/2021Privind modificarea bugetului local al comunei Viziru, Judetul Braila;2021/08/18
HCL 37/2021Privind aprobarea anularii obligatiei de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante, datorate bugetului local2021/07/30
HCL 36/2021Privind aprobarea implementarii la nivelul UA.T Viziru a unei aplicatii informatice privind gestiunea documentelor si datelor de fond funciar rezultate in urma lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor – registru cadastral digital.2021/07/30
HCL 35/2021Privind aprobarea realizarii lucrarilor de imprejumuire a cimitirului din sat Lanurile2021/07/30
HCL 34/2021Privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a sistemului de supraveghere video in zonele cu risc de abandonare si depozitare necontrolata a deseurilor pe raza satului Viziru2021/07/30
HCL 33/2021Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr.20 din 31.05.2021 privind aprobarea alocarii sumei de 5.500 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea recompensarii si stimularii copiilor din Comuna Viziru, implicati in activitati culturale, de pastrare a traditiilor si de promovare a comunei, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internationala a copilului2021/07/30
HCL 32/2021Privind : desemnarea reprezentantului comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului pentru a vota in Adunarea Generala a Asocitiei anumite proiecte de hotarari.2021/07/30
HCL 31/2021Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat- Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2021/07/30
HCL 30/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dnei. Măcrineanu Ana – Cornelia si vacantarea locului de consilier local.2021/07/15
HCL 29/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Andrei Gica si vacantarea locului de consilier local2021/06/15
HCL 28/2021Privind aprobarea platii cotizatiei restante aferenta anilor 2017-2020 catre Asociatia Grup De Actiune Locala Campia Brailei2021/06/15
HCL 27/2021Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”2021/06/15
HCL 26/2021Privind aprobarea implementarii proiectului „Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”2021/06/15
HCL 25/2021Privind înființarea serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Viziru, aprobarea formei de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public și al Caietului de Sarcini2021/06/15
HCL 24/2021Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren pentru societatile SC HOGART SRL SI SC SISMAD AGRO SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi2021/06/15
HCL 23/2021Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoane decedate2021/06/15
HCL 22/2021Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 20212021/06/15
HCL 21/2021Privind privind Alegerea Presedintelui de Sedinta2021/06/15
HCL 20/2021Privind aprobarea alocarii sumei de 5.500 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea recompensarii si stimularii copiilor din Comuna Viziru, implicati in activitati culturale, de pastrare a traditiilor si de promovare a comunei, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internationala a copilului.2021/05/31
HCL 19/2021Privind indexarea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila, pentru anul 2022.2021/04/23
HCL 18/2021Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/04/23
HCL 17/2021Privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2021/03/31
HCL 16/2021Privind aprobarea aprobarea unu teren in vederea stocarii temporare a deseurilor inerte rezultate din activitati de constructii si demolari de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2021/03/31
HCL 15/2021Privind aprobarea înregistrarii Comunei Viziru, Judeţul Brăila, în Sistemul naţional de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP)2021/03/31
HCL 14/2021privind aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 20252021/02/26
HCL 13/2021Privind modificarea Hotararii nr.14 din 12.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Viziru privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/26
HCL 12/2021Privind modificarea Hotararii nr.13 din 12.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Viziru privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/26
HCL 11/2021Privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 20212021/02/26
HCL 10/2021Privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanta, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Viziru și ale autorităților publice locale din comuna Viziru, Judetul Braila2021/02/26
HCL 9/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Macrineanu David si vacantarea locului de consilier local2021/02/26
HCL 8/2021Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202021/02/26
HCL 7/2021Privind Alegerea Presedintelui de Sedinta2021/02/26
HCL 6/2021Privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, aferenta U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila, pentru anul 2021.2021/01/29
HCL 5/2021Privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanta, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Viziru și ale autorităților publice locale din comuna Viziru, Judetul Braila2021/01/29
HCL 4/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dnei. Mariniuc Daniela si vacantarea locului de consilier local2021/01/29
HCL 3/2021Privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, Județul Brăila2021/01/29
HCL 2/2021Privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat, pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila.2021/01/29
HCL 1/2021Privind privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2021-2022 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2021/01/29
HCL 61/2020Privind radierea din evidenţele Primăriei Comunei Viziru a debitelor reprezentând amenzi contravenţionale şi concesiuni înscrise în mod eronat2020/12/31
HCL 60/2020Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2021 la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/12/31
HCL 59/2020Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2020 pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de functionare si dezvoltare in anul 2021.2020/12/31
HCL 58/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/12/31
HCL 57/2020Privind aprobarea achizitionarii unei cantitati de 800 de tone de piatra sparta in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a strazilor si drumurilor de pamant de pe raza localitatilor Viziru si Lanurile2020/12/18
HCL 56/2020Privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizarii Sarbatorilor de iarna si a pomului de Craciun pentru elevii si prescolarii scolilor si gradinitelor din Comuna Viziru.2020/12/18
HCL 55/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/12/18
HCL 54/2020Privind neasumarea de catre Consiliul local a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Scoli.2020/12/15
HCL 53/2020Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – U.A.T. Comuna VIZIRU, prin Consiliul Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari.2020/12/15
HCL 52/2020Privind desemnarea reprezentantului comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului pentru a vota in Adunarea Generala a Asocitiei anumite proiecte de hotarari2020/12/15
HCL 51/2020Privind mandatarea d-lui ing. Dima Priceputu, primarul Comunei Viziru, Judetul Braila, in vederea implementarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila privind cofinantarea valorii serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate avand ca obiect „Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in U.A.T. Viziru, judetul Braila”.2020/11/23
HCL 50/2020Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat- Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari.2020/11/23
HCL 49/2020Privind alegerea viceprimarului Comunei Viziru, Județul Brăila2020/11/13
HCL 48/2020Privind aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Viziru, Județul Brăila2020/11/13
HCL 47/2020Privind alegerea Presedintelui de Sedinta2020/11/13
HCL 46/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/09/25
HCL 45/2020Privind acordarea avizului catre SC Capsun Fruct Prod SRL, pentru amplasarea, pe marginea drumului de exploatare aflat la limita cu Tarlaua 5/2, a unor stalpi, pe o lungime totala de 1200 ml, in vederea racordarii la reteaua de electricitate a spatiului frigorific si a constructiilor aferente depozitarii materiilor prime, in vederea implementarii proiectului pe fonduri europene “Infiintare plantatie pomicola in system ecologic, achizitii de utilaje specific si construirea unui spatiu frigorific cu anexe in sat Viziru, Judetul Braila2020/08/31
HCL 44/2020Privind aprobarea transferului dreptului de folosinta a terenului in suparafata de 500 mp, sat Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila, ce a facut obiectul contractului de concesiune nr.7056/06.08.2015 – titular Raducan Geana catre numitul Preda Gheorghe.2020/08/31
HCL 43/2020Privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.3522/15.05.2013.2020/08/31
HCL 42/2020Privind aprobarea realizarii retelei structurata de voce-date si supraveghere video CCTV la Scoala Gimnaziala nr.2 Viziru, in vederea asigurarii desfasurarii cursurilor online in conditii normale, in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea virusului SARS-Cov-2.2020/08/31
HCL 41/2020Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgentă al Comunei Viziru, județul Brăila, conform prevederilor conform prevederilor Ordinului nr. 75 din 27 iunie 2019.2020/08/31
HCL 40/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/08/31
HCL 39/2020Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 100 mp, apartinand domeniului public al Comunei Viziru, sat Lanurile, str. Atanasie Topor, nr.17, Cv 31, P 380, catre SC COTMIAD COM SRL, in scopul realizarii unei terase aferente barului ce il detine in zona2020/07/31
HCL 38/2020Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 25 mp., apartinand domeniului public al Comunei Viziru, situata la intersectia strazilor Matei Corvin si Dr. Stefan Suteanu, catre I.I. Toader Marinica, in scopul realizarii unei terase aferente barului ce il detine in zona.2020/07/31
HCL 37/2020Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 500 mp, T 132, P 884/2, in scopul construirii unui depozit de anvelope.2020/07/31
HCL 36/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/07/31
HCL 35/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta2020/07/31
HCL 34/2020Privind aprobarea extinderii retelei de apa in localitatea Lanurile, str. 1 Decembrie 1918, in scopul asigurarii serviciilor de alimentare cu apa pentru 2 imobile.2020/06/30
HCL 33/2020Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/06/30
HCL 32/2020Privind aprobarea reducerii valorii taxei de habitat cu un procent de 50% pentru persoanele care detin proprietati pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila dar nu locuiesc efectiv la adresa in cauza.2020/06/30
HCL 31/2020Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren pentru societatile SC HOGART SRL SI SC SISMAD AGRO SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi.2020/06/30
HCL 30/2020Privind revizuirea si aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 29/2020Privind revizuirea si aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 28/2020Privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 27/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/04/30
HCL 26/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Rosiori la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/04/30
HCL 25/2020Privind aprobarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondator- membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/04/30
HCL 24/2020Privind privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/04/30
HCL 23/2020Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru Judetul Braila, prin Consiliul Local Viziru, cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea valorii achizitiei serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate, avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Viziru, Judetul Braila.2020/03/31
HCL 22/2020Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 20202020/03/31
HCL 21/2020Privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2020-2021 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2020/03/31
HCL 20/2020Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoanele decedate in anul 20202020/03/31
HCL 19/2020Privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 18/2020Privind aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 4,63 % pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 17/2020Privind aprobarea Planului de Masuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol la nivelul UAT Comuna Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 16/2020Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 15/2020Privind aprobarea punerii la dispozitie, cu titlu gratuit, a microbuzelor detinute de Primaria Comunei Viziru in vederea asigurarii transportului elevilor din satele componente ale comunei, pentru participarea acestora la diferite competitii/concursuri organizate la nivel judetean/national2020/02/12
HCL 14/2020Privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/12
HCL 13/2020Privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/12
HCL 12/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta.2020/02/12
HCL 11/2020Privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 20202020/01/31
HCL 10/2020Privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2020-2021 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2020/01/31
HCL 9/2020Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoanele decedate2020/01/31
HCL 8/2020Privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi rurale in Comuna Viziru, Judetul Braila”.2020/01/31
HCL 7/2020Privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si sortare deseuri reciclabile de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2020/01/31
HCL 6/2020Privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2020/01/31
HCL 5/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/01/31
HCL 4/2020Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/01/31
HCL 3/2020Privind aprobarea Programului edilitar gospodaresc al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/01/31
HCL 2/2020Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul de specialitate al primarului comunei Viziru, Judetul Braila, incepand cu luna Ianuarie 20202020/01/31
HCL 1/2020Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2019 pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2020.2020/01/31
HCL 22/2019Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20192019/05/13

Comments are closed.